Ваннаставне активности

Ваннаставне активности

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 1. Цвећарска секција
 2. Фризерска секција
 3. Секција за рециклажу „Радиша“
 4. Кулинарска секција
 5. Спортска секција
 6. Техничко-информатичка секција
 7. Тренинг животних вештина
 8. Програм активности са животињама
 9. Секција „Играмо се“
 10. Музичка секција

 

КРЕАТИВНЕ ИНКЛУЗИВНЕ РАДИОНИЦЕ И ИНЛУЗИВНИ ПОЛИГОН – „МОГУ И ЈА“

Активности и садржаји Креативних инклузивних радионица и инклузивног полигона – МОГУ И ЈА имају за циљ да у заједничким активностима окупе децу из редовних школа, предшколских установа и вршњаке са сметњама у развоју. На тај начин се промовише идеја заједништва и инклузије. Цео концепт овог програма се заснива на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности, уз уважавање различитости. Све предвиђене активности, могуће је прилагодити способостима и интересовањима сваког учесника понаособ, а са друге стране и даље пружају могућност заједничког деловања и солидарног приступа раду. На тај начин подстиче се развој позитивних моралних вредности и животних начела. Код деце се развија емпатија, брига о потребама и осећањима другог, као и пружање подршке деци из осетљивих група.

 

ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ

Да би ученика активно учествовао у заштити животне средине неопходно је да: стекне одређена знања, да формира навике и умења које ће примењивати у очувању природе, оцењивању њеног стања, пропагирању еколошких знања међу ученицима и другим људима и  да се ученици организовано укључе у еколошка истраживања и конкретне акције заштите и унапређивање животне и радне средине.

Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе имаће следеће карактеристике и садржај:

 • перманентно ће се радити на стицању знања из екологије кроз часове познавања природе
 • започети радове на озелењавању околине школе наставиће се и у овој школској години
 • сталне акције уређења холова школе и учионице од стране одељенских заједница, које имају и такмичарски карактер настављају се и у овој школској години

Организовањем школских екскурзија, ученици ће сакупљати биљке везане за то поднебље, фотографисати нове детаље из тог краја и на тај начин оплементи животно искуство и надоградити знање.  Кроз организоване трибине ученици стичу интересовања за заштиту радне и животне средине пред члановима колектива школе ће износити своја зашажања жеље и критике како би требало уредити њихов радни простор, (школу, кабинете, фискултурну салу, терене око школе, холове…). Своја размишљања ће образложити на основу иђења неких других школских средина приликом путовања у земљу или иностранство, приче деце која су одселила у друге градове, гледања телевизијских репортажа и сл.

 

ТРЕНИНГ ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА

Сарадници у реализацији плана: наставници, родитељи, психолог,редовне школе.

Основни циљ и задатак тренинга животних вештина је:

 • усвајање и развијање основних и корисних навика,умешности и ставова неопходних за адекватну бригу о себи и животном простору
 • усвајање и учвршћивање вештина,навика иставова неопходних за што самосталније учествовање у прављењу хране
 • развијање вештина комуникације,међусобног разумевања и споразумевања у комуникацији и изражавање потреба и жеља,разумевање и разликовање социјалних односа
 • развој емоционалне компетентности,препознавање властитих итуђих емоција,изражавање и управљање властитим емоцијама,усмереност на развој иунапређење вештина самоконтроле развијање способности,навика и облика понашања за емоционално и социјално прилагођавање,прихватање и укључивање упородичну,ужу и ширу друштвену средину.

Области које се обрађују у склопу животних вештина су: хигијена, домаћинство, функционална комуникација, емоције и личност, понашање и познавање елементарних социјалних норми и друштвени живот у социјалној средини. Настава се спроводи у опремљеном кабинету, прилагођеном потребама ученика,

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ СА ЖИВОТИЊАМА

Посебни програм у школском програму је „Програм активности са животињама“,који подразумева реализацију активности са животињма у ергели и азилу,КПЗ-а Сремска Митровица, Специјалном резервату природе „Засавица“ и рад са кућним љубимцима. Сарадња са наведеним институцијама се огледа у виду дугогодишње пословно-техничке сарадње.За децу и особе са потешкоћама и сметњама у развоју сваки ближи контакт са животињама , нарочито коњима скоро је па незамислив. Оно што је сигурно је да би увођењем животиња у васпитно-образовни процес и рехабилитационе третмане,створило ново искуство интеракције, коју би дефектолог терапеут могао искористити у постизању циљева свог рада,односно богаћењу емотивног,когнитивног,моторичког и психосоцијалног развоја сваког појединца. Ово је изузетан начин за помоћо собама са сметњама у развоју, јер код њих ствара осећај емпатије и одговорности према животињама, осећај блискости,олакшава се испољавање емоција,подстиче развој самосталности,мења досадашња искуства о природној и друштвеној средини, подстиче машту и креативност.

Циљеви секције животних вештина су:
– да путем непосредног практичног учешћа ученика у активностима, се оспособе за што самосталнији живот, изграде своју личност до највећег могућег степена и да буду задовољни својим постигнућима.

– Стицање знања и вештина у формирању културе становања, одевања, исхране, одржавање личне хигијене , хигијене одеће и обуће и хигијене простора, бриге о здрављу, намештање кревета, сортирања и пеглања веша, кувања,сервирања, правилне употребе техничких апарата у домаћинству.

– Усвајање нових, развијање и учвршћивање постојећих навика, умешности и ставова који корелирају са психофизичким способностима ученика.

Задаци

– Развијање интересовања и креативности за практичан рад

– Стицање знања и вештина у вези са важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања у областима културе становања, одевања, исхране, одржавање личне и опште хигијене, бриге о здрављу

– Развијање вештина и навика одржавања одеће и обуће, домаћинства, школе и околине

– Развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих оруђа, уређаја и материјала и у домаћинству

– Развијање хигијенских навика руковања намирницама, као и одржавања посуђа и прибора за припремање и служење јела

– Развијање знања о основним компонентама правилне исхране

–  Развијање способности разумевања значаја очувања здравља и спречавање болести

– Развијање сарадничких способности, изградња пријатељских односа, способност слушања и уважавања мишљења других, способност изношења сопственог мишљења.

СЕКЦИЈА „Радиша“

Циљ секције је да се ученици што активније укључе у што више активности које се реализују у школи и раде на промоцији њене јединствености, на препознавању и неговању вештина ученика полазника секције, на укључивању у културне и остале манифестације на локалу. Секција носи назив као и школски лист, а циљ је временом заштитити га, од њега направити тзв. Brand који би обухватио све рукотворине настале у оквиру школе и боравака. Креативно изражавање кроз активности у којима се користе графички материјали – рециклажа папира, израда колажа, мозаика…., затим међусобно дружење и сарадња кроз различите радионице нпр. животних вештина или радионица у Дневном боравку „Сунце“, важан су циљ ове свеобухватне секције.

Коначни циљ је представити у истоименом школском листу све активности реализоване у току школске годинедакле, не само кроз ову, него и кроз остале секције које постоје у школи. Циљ је и да се ученици упознају са комплетним процесом израде једног школског листа, од прикупљања материјала, преко уређивања, дизајнирања, опремања, припреме за штампу, па до саме штампе и дораде. А да би се то урадило, мора се бити вредан, прави Радиша!