Услови

Услови

Школа за основно и средње образовање “Радивој Поповић” има сасвим задовољавајуће инфраструктурне, материјалне и кадровске услове за рад са децом која похађају ову установу.

Можемо да се похвалимо и:

Кабинети за индивидуалну наставу (5 кабинета) намењен је ученицима основне и средње школе, као и ученицима који су корисници додатне подршке у образовању. У кабинету се спроводе вежбе опште и специфичне реедукације психомоторике кроз различите модалитете вежби и утиче се на реинтерпретацију искустава личности корисника која су настала услед дисхармоничног развоја психомоторног спреда или њихових функција чиме је битно измењен доживљај властите телесности и постојања у свету и социјалној групи која га окружује. Овај кабинет је опремљен најмодернијим логопедским инструментом (КСАФА апарат) намењен слушању и говору, који у својој основи користи дигитално сигнално процесуирање. Дигитална обрада сигнала је стандард у рехабилитацији слушних и говорно-језичких поремећаја. користи се за стимулацију сензорног, перцептивног, когнитивног и моторичког развоја, кроз различите вежбе према индивидуалном плану за свако дете. Користе га ученици основне и средње школе као и деца и ученици који су корисници додатне подршке. Опремљен је разноврсним дидактичким материјалом и спрвама и помагалима за корективну гимнастику.

Сензорна соба – као терапијски метод активног, вољног опуштања делова тела као целине. Програм се спроводи са циљем обнављања доживљаја властите телесне целовитости као основе за организовање постојање личности у социјалном пољу. Активности у сензорној соби доприносе побољшању циркулације, растерећењу мишићне мускулатуре, смањењу нивоа анксиозности, успостављању емоционалне контроле. Активности су доступне ученицима основне, средње школе, као и корисницима додатне подршке.

Мултимедијални кабинет – кабинет је опремљен компјутерима, пројектором, паметном таблом, комуникатором, trackball мишем. Кабинет је намењен за реализацију наставе информатике за све ученике.

Кабинет за физиотерапеутске вежбе – користи се за индивидуалне и групне вежбе са циљем корекције телесних деформитета, јачање мишићно-коштаног система, спречавање даљег развоја деформитета, повећање мишићне снаге, повећање амплитуда покрета и побољшање координације покрета.

Сала за физичко и здравствено васпитање – опремљена неопходним справама и реквизитима за реализацију наставе физичког и здравственог васпитања, садржи и део који је намењен за реализацију ваннаставних активности, одржавања спортских такмичења, иклузивних радионица и реализацију различитих стимулативних програма, игру и релаксацију ученика и корисника додатне подршке.

Кабинет за животне вештине – корисници пролазе кроз процес усвајања знања и вештина припремања хране и руковања прибором, посуђем, справама и електричним апаратима за припрему хране; развијају хигијенске навике, руковање намирницама, као и одржавања посуђа и прибора за припремање и служење јела. Ученици користе низ едукација, демонстрација и практичних вежби на у циљу стварања навика за свакодневно и самостално спровођење активности, чиме се доприноси квалитету њиховог живота и у осамостаљивању и бризи о себи.

Кабинет за теоријску и практичну наставу– графичарство , фризерски салон, цвећари и молери,кабинети су намењени за реализацију теоријске и практичне наставе, акценат у раду је у изради креативних материјала, окупационе терапије, релаксацију ученика. Активности се одвијају искључиво у складу са индивидуалним способностима ученика те су због безбедности графичке машине замењене алатима прилагођеним способностима ученика. У оквиру професионалне оријентације на преласку у средњу школу, реализују се реални сусрети (обилазак радионица и информисање ученика и родитеља наших и других школа о занимањима у оквиру подручја рада).

Школска кухиња и трпезарија – простор опремљен за припрему и сервирање ученичких оброка и ужине, како за ученике наше школе тако и за кориснике додатне подршке. У овом простору се организује и практична настава за припремаче намирница.

Продужени боравак за ученике од I-VIII разреда (3 просторије)- простор у ком ученици проводе време пре или после наставе. Основни циљ рада је спровођење активности програма функционалне комуникације, развијање међусобног разумевања и споразумевања, изражавања потреба и жеља, разумевање и разликовање социјалних односа. Низ интерактивних активности које се са корисницима спроводе у мањим групама (у симулираним или реалним условима), које су усмерене на препознавање, усвајање и примену адекватних образаца понашања у различитим социјалним контекстима. У циљу разоноде, одмарања и развоја личности, инсистира се на оснаживању, оспособљавању, упућивању и нуђењу различитих активности које утичу на квалитетнији живот.

Школско двориште (сензорно игралиште) – опремљено за релаксацију, шетњу, одмор за ученике. Поседује и део адаптиран за стимулацију сензорно-вестибуларног и моторичког развоја ученика наше школе и корисника додатне подршке.

Приступи за кретање ученика кроз школу (рампе и скала мобил, рукохвати на степеништу, ходници, неклизајуће подлоге).

Асистивна технологија – свака учионица је опремљена интернет конекцијом и рачунаром, поред тога у појединим се налази комуникатор, таблети, trackball и паметне табле. Преко паметне табле користе се разне апликације за реализацију наставних садржаја уз помоћ програма ward wall.

Школски превоз – школа поседује три адаптирана возила за превоз ученика са моторичким оштећењима на територији Општине Сремске Митровице. Корисници додатне подршке долазе на часове сопственим превозом уз надокнаду трошкова од стране локалне самоуправе.

Дневни боравак „Сунце“ (2 просторије) – услуга намењена ученицима средње школе ШОСО „Радивој Поповић“, након наставе обезбеђен им је оброк и ужина. Сврха услуге унапређење квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина како би се у што већој мери оспособили за самостални живот.

Библиотека – Школска библиотекаје јединица образовне установе која прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књиге и остали библиотечко-информациони материјал. У библиотеци ШОСО „Радивој Поповић“ се налази преко 3000 публикација, које су свакодневно доступне за рад наставницима и ученицима наше школе. Циљ медијског центра школске библиотеке је да обезбеди да сви чланови школске заједнице имају једнак приступ „књигама и читању, информацијама и информационој технологији“.  Поред редовних публикација у библиотеци се налази и израђује дидактички материјал, који се прилагођава раду и потребама сваког ученика, на основу индивидуалног образовног плана.