Логопед

Логопед

Логопед  је стручњак који се бави превенцијом, откривањем, дијагностиковањем и спровођењу третмана са децом/ученицима са вербалним и невербалним поремећајима комуникације(говор, глас, језик) . Шта ради логопед?

  • коригује говорно-језичке поремећаје код ученика,
  • стимулише говорно-језички развој када је он испод нивоа и стандарда за одговарајући узраст,
  • повећава комуникацијске компетенције,
  • развија способности читања и писања,
  • коригује дислексичне и дисграфичне сметње,
  • побољшава социјализацију и индивидуализацију,
  • коригује ритам и темпо говора,
  • ублажава емоционалне потешкоће изазване говорним поремећајима,
  • остварује саветодавни и инструктивни рад са родитељима деце, односно ученика.

 

Поред ученика наше школе, логопеди реализију индивидуалне вежбе и са децом /ученицима предшколских установа и других школа у оквиру  додатне образовне подршке на основу мишљења Интерресорне комисије.

Индивидуалне логопедске вежбе реализују се у нашој школи у три кабинета опремљена разноврсним  дидактичким материјалом (рачунари, дигитални логопедски сет, књиге, картице, играчке, огледало, звучна азбука и др.) као и у другим школама у оквиру додатне подршке.