Помоћ у кући

Помоћ у кући

Срха услуге:
Подршка деци, младима и одраслим особама са сметњама у развоју и њиховим породицама, у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима, како би се унапредио квалитет њиховог живота.

Корисници услуге су деца и млади са:

    •    интелектуалнoм ометеншћу, телесним и сензорним инвалидитетом, вишеструком ометеношћу, первазивним поремећајима, тежим                           хроничним обољењима који нису у стању да живе независно у својим домовима без редовне помоћи, неге и надзора, при чему је породична                   подршка недовољна или није расположива.

Услугом помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ која може да обухвати:

    •    помоћ у обезбеђивању исхране, што према потреби подразумева: помоћ приликом припреме оброка и напитака и храњење корисника,
    •    помоћ у одржавању личне хигијене што према потреби укључује: купање, прање косе, облачење и свлачење, задовољавању физиолошких                      потреба,
    •    помоћ у задовољавању социјалних потреба: помоћ при кретању унутар и ван куће, иницирање социјалних контаката и укључивање у                           друштвене активности,
    •    набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране медицинских стручњака, помоћ приликом одвођење на лекарске           прегледе,
    •    контролу виталних функција, санирање и негу мањих повреда,
    •    провођење структурисаног времена са корисником ( анимација, игра, шетња, комуникција, активности којима се стимулишу чула, подстиче           кретање корисника, активности којима се развија и подстиче самосталност корисника у области самопослуживања и бриге о себи,                            укључивање  у обављањe послова у домаћинству као и све друге активности које развијају и одржавају потенцијал корисника),
    •    помоћ родитељима у изграђивању основних вештина неге детета.

Активности, по врсти и њиховом трајању, у складу су  са проценом потреба корисника, дефинишу се индивидуалним планом услуга у чијој изради учествује корисник и/или његов законски затупник и стручни радник. Активности у оквиру услуге помоћ у кући обавља неговатењица са завршеном обуком по акредитованом програму.