Стручна служба

Стручна служба

ПСИХОЛОГ

Програм рада психолога се остварује у следећим областима:

  • подстиче усвајање вредности, ставова и навика које омогућавају свеобухватни развој личности ученика
  • прати развој и васпитно-образовна постигнућа ученика
  • професионално информише и пружа саветодавну помоћ ученицима, родитељима, учитељима, стручним  телима и другим учесницима васпитно-образовног процеса

БИБЛИОТЕКАР-МЕДИЈАТЕКАР

Програм рада школског библиотекара-медијатекара се остварује у следећим областима:

  • васпитно-образовни рад
  • непосредни рад са ученицима
  • сарадња са наставницима, стручним сарадницима и директором школе
  • информативно-документациона делатност, вођење библиотечког фонда и евиденција
  • културна и јавна делатност Школе