Oсновна школа

Основна школа

  • Разредно – предметна настава
  • Продужени боравак
  • Настава за ученике на кућном или болничком лечењу
  • Индивидуална настава
  • Додатна подршка

Разредно – предметна настава се спроводи по индивидуалном образовном плану рада за сваког ученика.

Продужени боравак је облик образовно-васпитног  рада са ученицима који се реализује у школи после или пре часова редовне наставе. Право на продужени боравак имају ученици од I до VIII разреда. У оквиру Продуженог боравка ученици самостално обављају низ различитих облика слободних активности и израду домаћих задатака.

Настава за ученике на кућном или болничком лечењу организована је за ученике који због здравствених сметњи не могу да присуствују образовно-васпитном раду у школи у дужем временском периоду. Школа организује континуиран образовно-васпитни рад у кућним условима.

Индивидуална настава је облик наставе који се спроводи у посебно опремљеним кабинетима по принципу наставник-ученик. Индивидуалну наставу спроводе наставници (дефектолози) различитих профила (ологофренолог, логопед, реедукатор психомоторике, соматопед, сурдолог, тифлолог).

Додатна подршка је облик дефектолошког рада који се спроводи са децом/ученицима из предшколских установа и других школа на основу мишљења ИРК.