Кућна настава

Кућна настава

ШОСО „Радивој Поповић“ организује и спроводи континуирани образовно-васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном или болничком лечењу.

Кућна настава се организује за ученике са здравственим проблемима када други облик наставе није могућ због врсте и степена оштећења. То су ученици који нису у стању да похађају школу у коју су уписани (матична школа), а њихово здравствено стање не захтева болнички третман. Јединица локалне самоуправе води евиденцију о потреби образовања ученика у кућним условима, у сарадњи са домовима здравља и о томе обавештава школу и родитеље ученика.

Образовно-васпитни рад у кућним условима, због природе учениковог обољења и психофизичког стања при учењу, подразумева прилагођен наставни план и програм, наставна средства прилагођена кућним условима, са примереним облицима и методама рада.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у болничким и кућним условима изводе дефектолози оспособљени за рад у овим условима. За извођење овог облика наставе користе се наставни садржаји из редовног плана и програма за одређени разред коме ученик припада. За сваког ученика израђује се индивидуални образовни план из свих наставних предмета (ИОП2).