B


p           СТРУЧНА СЛУЖБА

    Стручну службу наше школе чини психолог. Он између осталог, остварује следеће задатке:
  • подстиче усвајање вредности, ставова и навика које омогућавају свеобухватни развој личности ученика
  • прати развој и васпитно-образовна постигнућа ученика
  • професионално информише и пружа саветодавну помоћ ученицима, родитељима, учитељима, стручним  телима и другим учесницима васпитно-образовног процеса