B


p     СРЕДЊА ШКОЛА

sprzntcjisjmv

Средње образовање је наставак стицања знања, умења и навика на нивоу који одговара ученичким способностима и интересу. Након завршеног основног образовања ученик/ца стиче радно оспособљавање или стручно оспособљавање које је предвиђено за све свршене основце у трајању од једне године. Овде нема усмеравања на поједине образовне профиле, него се посматра и прати мануелна и интелектуална способност сваког појединог ученика/це. Ученици/це који нису у стању да овладају основама практично-теоретским захтевима, после једногодишњег оспособљавања одлазе у продужени боравак или најчешће на тржиште рада. Други ученици после завршеног ЈОР-а наћи ће се на изучавању жељених или потребних занимања у трајању од две или три године, а лепеза занимања је доиста импозантна. Проблеми код свршених средњошколаца јесу увек друштвене појаве, односно велика незапосленост младих о којима води рачуна тржиште рада и одговарајуће организације.

У школи делују секције или слободне активности ученика/ца као врло пожељно средство добровољног укључивања деце и омладине у драмско-рецитаторску, ликовну, фолклорну, спортску, музичку итд.

У школској згради је отворена услужна радња-фризерски салон за мушкарце и жене и у коме се ученици/це оспособљавају за рад и живот. У оквиру задруге и верификованог профила – Припремач намирница и пекар, егзистира и ђачка кухиња, а послује на основи финансирања локалне заједнице.

У оквиру школе, а у одвојеним објектима постоје графичка радионица и пољопривредни центар са пластеником и гљиварником, где ученици обављају практични део наставе, стичу знања и умења. А ове радионице пружају услуге и грађанству.

Једном речју Школа за основно и средње образовање „Радивој Поповић“ данас је установа са изванредним резултатима на плану едукације и рехабилитације деце и омладине са сметњама у развоју, који су у  успону, а у нови миленијум установа је ушла са великим амбицијама и ентузијазмом.