B


p     

СЕРВИСНИ ЦЕНТАР

Сервисни центар има за циљ задовољавање потреба деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом и њихово укључивање и квалитетно учешће у свим активностима у локалној заједници. Овај Центар такође пружа сву потребну подршку породици и свим институцијама које се непосредно баве овом популацијом.
Школа као ресурс центар располаже великим бројем стручњака различитих профила, специјализованим простором и опремом, дидактичким материјалом...

Сервисни центар обједињава рад следећих сервиса:

 
-сервис за дефектолошку процену

-сервис за рану интервенцију

-сервис за пружање подршке у редовном систему образовања и васпитања

-сервис за пружање подршке породици

-сервис за пружање подршке при запошљавању

-сервис за пружање подршке при самосталном становању

-сервис за тренинг животних вештина

-сервис за информисање

-сервис за едукацију

СЕРВИС ЗА ДЕФЕКТОЛОШКУ ПРОЦЕНУ 

-подразумева одређивање индивидуалних могићности и потеба детета. Ова процена усмерена је на снаге детета. Процена је неопходна као путоказ родитељима и стручњацима, за планирање одговарајућих активности и за креирање индивидуалог образовног плана. Проценом долазимо до низа потребних података из различитих извора. Процену врши стручни Tим сачињен од стручњака различитих профила, који се ангажују према потреби, по типу сметњи. То је ТИМ ЗА ДЕФЕКТОЛОШКУ ПРОЦЕНУ.

СЕРВИС ЗА РАНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ

-подразумева процену и стимулацију психомоторног развоја деце од 0 до 3 године (у нашем случају, проширен је рад на децу до 6 година, премаPORTAGE методу). Стручњаци свој рад обављају у кућним условима кроз партнерски однос са родитељима.

СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ У РЕДОВНОМ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

-подразумева пружање подршке редовној школи/вртићу у више сегмената: подршка ученицима, учитељима/наставницима, стручним сарадницима, подршка у адаптацији простора за рад. Стручњааци Сервисног центра:

- пружају информације учитељима, наставницима, стручним сарадницима

-помажу у изради ИОП-а

-помажу при избору одговарајућих метода, облиа рада, средстава за рад

-упућују наставнике у специфичности рада са породицом, повезују их

-ради на едукацији наставног особља у редовној школи/вртићу

И у рад овог Сервиса укључују се стручњаци по типу сметњи.

СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ

-подразумева обуку родитеља за рад са дететом на раном узрасту, припрему детета и родитеља  за укључивање у институционалне облике рада, пружање психосоцијеалне подршке породици кроз саветодавни рад, чување деце по потреби нарочито код самохраних родитеља, пружање подршке родитељима у циљу обезбеђивања правне, техничке, здравствене и социјалне помоћи, повезивање родитеља са другим родитељима, повезивање са хуманитарним удружењима...

СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ

- подразумева професионалну оријентацију, обуку за конкретан рад на конкретном радном месту, подршку при укључивању у посао, при заснивању радног односа, информисање о могућностима преквалификације и доквалификације и организовање истих, сензибилизацију тржишта рада и остваривање дијалога са социјалним партнерима.

СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИ САМОСТАЛНОМ СТАНОВАЊУ

- подразумева припрему корисника за релативно самосталан живот у малим кућним заједницама, припрему њихових породица и планску и систематску подршку у свакодневним животним активностима.

СЕРВИС ЗА ТРЕНИНГ ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА

- организује обуку особа са сметњама у развоју за вештине које им омогућавају већу самосталност и оспособљавању за самосталан живот и социјализацији. То подразумева осамостаљивање у свим кућним пословима у циљу што успешније бриге о себи и одржавања хигијене, како личне, тако и хигијене простора у којем ученици бораве.Развијањем навика о личној хигијени развијају се и навике за контролу здравља.Увођењем у основне животне токове развија се самосталност у вођењу домаћинства као и коришћење кућних апарата и уређаја и спремање хране.

СЕРВИС ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

- овај Сервис прикупља податке и по потреби дистрибуира информације о образовној понуди средњих школа, информише родитеље о могућности укључивања детета у различите програме које нуди наша школа, информише социјалне партнере (тржиште рада, нија послодаваца, удружење привредника, занатлије) о образовним профилима у циљу добијања подршке при запошљавању, информише надлежне службе у локалној заједници о појединачним потребама у свим сферама живота (образовање, здравство, социјална заштита, запошљавање) у циљу пружања адекватне помоћи.

СЕРВИС ЗА ЕДУКАЦИЈУ

-пружа неформално образовање (обуке, тренинге, семинаре) заинтересованим појединцима (студентима дефектологије, психологије, педагогије) и групама, удружењима грађана која се баве проблематиком особа са сметњама у развоју, родитељима, стручњацима који у свакодневном раду долазе у контакт са децом са семтњама у развоју. Сервис посебну пажњу поклања сензибилизацији и едукацији локалне заједнице.