B


p     ДНЕВНИ БОРАВАК

Дневни боравак ШОСО „Радивој Поповић“, налази се у Сремској Митровици , улица Његошева бб и остварује јединствене циљеве и задатке васпитно-образовног рада са вишеструко ометеном децом и омладином. Унутрашња организација дневног боравка заснива се на општим друштвено-педагошким начелима, задацима и специфичностима, а васпитно-образовне активности планирају се усаглашене са очуваним психо-физичким способностима ученика.

Поред ових формалних васпитно-образовних садржаја, у оквиру свакодневног рада, неформално образовање све више излази из сенке и заузима своје место. Неформално образовање служи да допуни формално и даје нам могућности да приступимо свим оним садржајима који су у формалном образовању неприступачни. Могућност усавршавања кроз цео живот (целоживотно учење) постала је неопходна, а неформално образовање нам то омогућава.

Неформално образовање у оквиру целодневне наставе поделили смо у 2 каатегорије: образовни програм (стицање знања и вештина) и васпитни програм (учење ставова, позитивних животних вредности, социјализација).

У оквиру Дневног боравка формирани су Центри за радно оспособљавање и радно ангажовање (радионице):

-радионица за ткање, шивење и вез (употребни, украсни, етно предмети)

-пластичарска радионица (израда ПВЦ кеса, сортирање, паковање)

-радионица за производњу сапуна

-радионица за производњу свећа

-пољопривредна радионица (производња и прерада воћа, поврћа и зачинског биља)

-радни центар за гајење гљива

Поред ових Радних центара, свакодневно се ради на тренингу животних вештина, осамостаљивању и оспособљавању за самосталан живот и социјализацији. То подразумева осамостаљивање у свим кућним пословима у циљу што успешније бриге о себи и одржавања хигијене, како личне, тако и хигијене простора у којем ученици бораве.Развијањем навика о личној хигијени развијају се и навике за контролу здравља.

Увођењем у основне животне токове развија се самосталност у вођењу домаћинства као и коришћење кућних апарата и уређаја и спремање хране.

Уз све неопходне вештине и знања, кроз ове неформалне облике образовања стичу се и позитивне људске особине: дисциплина,бодговорност, колегијалност, стрпљивост, ученици развијају позитивно мишљење о себи, даје се могућност самосталног планирања и одлучивања, самозаступање.

Дневни боравак  служи и као Рехабилитациони центар. Захваљујући стручњацима различитих профила запосленим у Дневном боравку, рад са вишеструко ометеном децом и омладином одвија се и кроз различите облике ваннаставних активности:

-стимулација сензорних функција (аудитивна,визуелна, тактилно-кинестетска)

-стимулација моторних функција

-реедукација психомоторике

-развој вербалне и невербалне комуникације

-адаптивне вештине (социјалне и практичне)

-превенција и модификација проблема у понашању

-генеричке радне вештине

У оквиру Дневног боравка налази се и пластеник, који служи, поред практичне наставе Средње школе, поред радног оспособљавања и ангажовања, и као Сензорна башта у сврху сензорне стимуације и интеграције.

У боравку се реализује индивидуални програм подршке (сви ученици су на ИОП-у). То је унапређен систем подршке усмерен ка конкретном кориснику (ученику, родитељима) и оптимално усклађен његовивим потребама.

Кроз дугогодишњу сарадњу са Средњом медицинском школом (ученици физиотерапеутског смера обављају праксу и друже се са ученицима из Дневног боравка) и кроз традиционалну Ликовну колонију, у дневном боравку се спроводи и инклузивни програм.

Неки од резултата наведених активност у Радним центрима и на активностима тренинга животних вештина, презентују се на организованим изложбама, сајмовима, прославама.

Све ове активности које се свакодневн спроводе у Дневном боравку омогућавају развој личности до највећег могућег степена интеграције (у складу са индивидуалним способностима) кроз друштвено-културно и радно ангажовање.

2551


2552


2559


25702572

1050007